Sprzęt jeździecki, sklep jeździecki www.equitom.com.pl

Jesteś tutaj > Strona główna > Regulamin

Regulamin

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.EQUITOM.COM.PL

obowiązujący od 25.12.2014 r.

§ 1

Informacje ogólne

1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.equitom.com.pl jest prowadzony przez Equitom Tomasz Pecold. z siedzibą w Łodzi, przy al. Jana Pawła II 65, 93-570 Łódź, wpisany do CEIDG, NIP: 725-127-61-57, REGON: 471605391.

Dane kontaktowe:

a) adres pocztowy: Equitom , al. Jana Pawła II 65, 93-570 Łódź ;

b) adres poczty elektronicznej: equitom@equitom.com.pl;

c) nr telefonu + 48 42 631 04 85, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00, sobota 10.00 – 15.00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient);

d) nr faksu + 48 42 631 04 86.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są niżej wymienione pojęcia należy przez nie rozumieć:

a) Equitom – Equitom z siedzibą  w Łodzi (93-570) przy al. Jana Pawła II 65, posiadająca numer NIP: 725-127-61057, REGON: 471605391;

b) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Equitom, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.equitom.com.pl;

c) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

d) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Tignum skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem transportu własnego lub zewnętrznej firmy kurierskiej na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta;

e) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do soboty  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

f) Salon firmowy Łódź – salon firmowy, prowadzony przez Equitom znajdujący się przy al. Jana Pawła II 65 w Łodzi, tel. (42) 631 04 85, e-mail: equitom@equitom.com.pl;

g) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Equitom przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

i) Serwis – serwis internetowy administrowany przez Equitom, dostępny na stronie internetowej www.equitom.com.pl.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe, bez wad.

5. Sklep Internetowy www.equitom.com.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany cen na niektóre artykuły, oraz wycofania niektórych artykułów ze sprzedaży.

6. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu;

b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

c) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

7. Equitom może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 2

Rejestracja i logowanie

1. Equitom świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenie i korzystanie z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.equitom.com.pl

2. Rejestracja konta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

3. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego linku „Zarejestruj się” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła.

5. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie rejestracji. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

6. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

7. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie do Equitom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: equitom@equitom.com.pl,  albo w formie pisemnej na adres pocztowy Equitom wskazany w § 1 punkt 1. a) Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 3

Składanie i realizacja zamówień

1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu poprzez stronę internetową Sklepu internetowego www.equitom.com.pl.

2. W celu dokonania zamówienia wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także podanie danych osobowych w „Formularzu zamówienia produktów” oznaczonych jako „Pole wymagane”. Podanie danych oznaczonych jako „wymagane” jest niezbędne do realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako wymagane jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

3. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem Sklepu internetowego www.equitom.com.pl skompletować zamówienie, podać adres dostawy towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamów”. Naciśnięcie przycisku „Zamów” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

4. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Po naciśnięciu na przycisk „Zamów” Klient wybiera adres dostawy towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

5. W formularzu zamówienia należy wskazać:

a) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

b) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

 c) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta – nowy adres podać w polu „Uwagi”.

6. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamów”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, adresu dostawy towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy wprowadzić zmiany w „Koszyku”, a następnie nacisnąć przycisk „przelicz”.

7. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu adresu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Zamów”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Equitom  oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia zostanie niezwłocznie wysłana przez sklep wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej  z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Equitom.  Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

10. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w terminie przewidzianym na realizację zamówienia, Equitom  niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Equitom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: equitom@equitom.com.pl  albo w formie pisemnej na adres pocztowy Equitom wskazany w § 1 punkt 1.a) Regulaminu.

11. W przypadku określonym w punkcie 10, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Equitom zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

12. Zamówione produkty dostarczane są do Klienta  za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

13. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu lub braków w przesyłce należy sporządzić wraz z Dostawcą protokół reklamacyjny, będący podstawą do uznania reklamacji.

14. Koszt dostawy obliczany jest indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia. Koszt ten zależny jest od wagi i rozmiarów przesyłki, wartości zamówienia oraz miejsca dostawy. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za dostawę. Klient jest informowany o kosztach wysyłki mailowo po złożeniu zamówienia.

15. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

16. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

§ 4

Ceny towarów

1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które ustalane są indywidualnie z Klientem, zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru jest każdorazowo obliczany po złożeniu zamówienia przez Klienta i podawany jest mailowo na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta Klienta. Po zaakceptowaniu przez Klienta całkowitej kwoty zakupu Equitom przystępuje do realizacji zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostawy.

3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

4. Ceną wiążącą i ostateczną towaru/produktu jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z ustalaną indywidualnie dopłatą za transport towaru.

5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz dla towarów oferowanych do sprzedaży w Salonie firmowym w Łodzi.

6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§ 5

Płatności

Sklep przewiduje następujące Formy Płatności:

1.przedpłata – płatność  przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia:rachunek bankowy: Equitom, 91-465 Łódź, ul. Zgierska 87 ,BSRZ  nr. Konta 96 8784 0003 2002 0044 0255 0001 , w tytule przelewu: numer zamówienia.

2.płatność za pobraniem przy odbiorze.

3.płatność przy odbiorze w salonie w Łodzi przy. ul. Zgierskiej 87

§ 6

Realizacja zamówienia, sposób i koszty dostawy zamówionego towaru

1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane do Klientów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem  Poczty Polskiej.

3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze. 

4. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.

5. Koszty dostawy zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ustalane są indywidualnie z Klientem i zależą od wagi i rozmiarów przesyłki, wartości zamówienia oraz miejsca dostawy. Klient jest informowany o kosztach wysyłki mailowo po złożeniu zamówienia.

6. Koszt dostawy zamówionego towaru ponosi Klient.

7. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego wynosi od dwóch dni czterech tygodni, licząc od dnia wysłania przez sklep do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

8. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do Klienta wraz z wystawionym przez Equitom paragonem fiskalnym bądź fakturą obejmującą przedmiot zamówienia. Wybór potwierdzenia dokonania płatności ustalany jest w trakcie składania zamówienia.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od umowy informując Equitom o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez wysłanie podpisanego pisma pocztą na adres: Equitom ul. Zgierska 87 91-465 Łódź, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie ww. oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: equitom@equitom.com.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Equitom przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Equitom o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: : Equitom al. Jana Pawła II 65, 93-570 Łódź , z dopiskiem „Zwrot”.

6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Equitom niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Equitom przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. Equitom może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 8

Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Equitom jest zobowiązane do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Equitom ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Salonie firmowym w Łodzi w godzinach ich otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres  Equitom al. Jana Pawła II 65 , 93-570 Łódź, z dopiskiem „Reklamacja”.

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Equitom dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Equitom dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w § 8, punkt 2 niniejszego Regulaminu.

5. Equitom rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

6. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  equitom@equitom.com.pl.

7. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Equitom. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Equitom zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie, zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Equitom;

b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.

4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji

społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

6. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Equitom, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl).

§ 10

Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie prowadzonego przez Equitom Newslettera. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie pola „zapisz” w panelu „Moje konto”, zakładka „Newsletter” oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Equitom, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Equitom. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

§ 11

Dane osobowe i polityka prywatności

1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania są przetwarzane przez Equitom z siedzibą w Łodzi, przy al. Jana Pawła II 65, 93-570 Łódź, która jest administratorem danych osobowych.

2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji lub złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako wymagane oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji lub złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako wymagane jest dobrowolne.

3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towaru.

5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. Poczcie Polskiej, świadczącemu usługi kurierskie .

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z Equitom na adres: Equitom al. Jana Pawła II 65, 93-570 Łódź,  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  equitom@equitom.com.pl.

7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Equitom w sposób wskazany w punkcie 6 powyżej.

8. Equitom, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

9. Equitom wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (komputer, telefon lub inne urządzenie Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

11. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

12. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

 

 Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

b) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

c) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Equitom, al. Jana Pawła II 65, 93-570 Łódź, adres poczty elektronicznej: equitom@equitom.con.pl, numer telefonu do salonu +48 42 631 04 85 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną z dopiskiem „Zwrot”).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Equitom może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy o niezwłoczne odesłanie lub przekazanie Equitom towarów, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

Equitom

al. Jana Pawła II 65

93-570 Łódź,

z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku stwierdzenia przez Equitom uszczerbku wyrobu, powodującego zmniejszenie jego wartości, wynikające z korzystania z wyrobu w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy zwrot zostaje pomniejszony o wycenioną wartość.

 Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Equitom

al. Jana Pawła II 65

93-570 Łódź

e-mail: equitom@equitom.com.pl

fax: + 48 42 631 04 85

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*):

1.

2.

3.

 Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) ___________________________________________________

data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ______________________________________________________

Imię i nazwisko

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku

Logowanie